Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych WUOZ we Wrocławiu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowuje decyzje administracyjne i postanowienia dot.wykonywania prac konserwatorskich, budowlanych, restauratorskich oraz innych działań w zabytkach
 • uczestniczy w odbiorach wykonanych prac remontowych w zabytkach w celu oceny poprawności wykonania prac pod względem ochrony zabytków oraz nadzór nad tymi pracami
 • przeprowadza kontrole stanu zachowania, sposobu użytkowania oraz sposobu wykonania prac budowlanych i konserwatorskich zabytków nieruchomych
 • sporządza zalecenia konserwatorskie, a także zakres zmian które mogą być wprowadzone w tym zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres zmian,które mogą być wprowadzone w tym zabytku, zakres i sposób ich prowadzenia, wskazuje materiały technologie w celu udaremnienia niewłaściwego korzystania z zabytku
 • opiniuje kosztorysy budowlane i programy prac konserwatorskich przedkładane przy ubieganiu się o dotację budżetową
 • przygotowuje zalecenia i decyzje nakazujące wykonanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach oraz prowadzi egzekucję wykonania nakazowego obowiązku
 • opracowuje wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestezennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opinie i uzgodnienia do projektów tych dokumentów w celu zapewnienia ochrony zabytków w prawie miejscowym
 • przygotowuje zawiadomienia odpowiednich organów o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, wnioski o wywłaszczenie zabytku oraz nadzoru budowlanego w wypadku zagrożeń katastrofą budowlaną


Warunki pracy

Praca w terenie, stres, zagrożenia korupcją.
Praca na komputerze

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Proponowane wynagrodzenie - brutto - 3017,84+ wysługa lat (lata pracy potwierdzone świadectwami pracy).
Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie.
Etapy naboru:test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego).
Na ofercie proszę umieścić nr ogłoszenia o naborze.
Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie historyk sztuki, ochrony zabytków, ochrona dóbr kultury, architekt po studiach podyplomowych w zakresie ochrony zabytków

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętności redakcyjne i rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • obsługa programu Microsoft Office


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  07/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry