Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych Wydział ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych i Nieruchomych

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu ul. Jagiellońska 29, 37-700 PrzemyślZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - prowadzenie postępowań administracyjnych, weryfikowanie dokumentów oraz opracowywanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących zabytków nieruchomych
 • - opracowywanie opinii i wytycznych konserwatorskich w sprawach dotyczących zabytków nieruchomych
 • - prowadzenie z upoważnienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kontroli obiektów zabytkowych nieruchomych
 • - udział w komisjach związanych z odbiorem prac prowadzonych przy obiektach zabytkowych w oparciu o wydane pozwolenia
 • - prowadzenie postępowań związanych z nakładaniem administracyjnych kar pieniężnych
 • - udzielanie dostępu do informacji publicznej
 • - udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących obiektów zabytkowych nieruchomych


Warunki pracy

• praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
• wyjazdy w teren
• obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),
• kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.
List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 16 678 61 78 lub 16 678 59 44.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku historia sztuki, ochrona dóbr kultury, architektura krajobrazu

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl, sekretariat p. 33

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry