Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego do spraw Prowadzenia postępowań administracyjnych oraz kontroli budów i obiektów budowlanych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu

ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8, 59-900 Zgorzelec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • prowadzenie inspekcji budów oraz obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań dot. katastrof budowlanych
 • przygotowanie projektów decyzji i postanowień oraz rozpatrywanie zgłoszonych odwołań i zażaleń
 • obsługa interesantów


Warunki pracy

-praca w siedzibie inspektoratu i poza siedzibą
-wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych na terenie powiatu zgorzeleckiego
-praca biurowa polegająca na sporządzeniu decyzji, postępowań, pism, zbieraniu i analizie materiału dowodowego
-narzędzia pracy - komputerInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru budowlanego można składać do dnia 22 lutego 2019 r. do godziny 15:00 w biurze Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu, lub przesłać pocztą na adres:
59-900 Zgorzelec ul. Boh. II AWP 8
z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Inspektor nadzoru budowlanego.
Oferty, które wpłyną do PINB po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Inspektoratu.

O dopuszczeniu do dalszego postępowania kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnie testu) oraz miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej PINB Zgorzelec.
Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony - okres próbny nie przekraczający trzech miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie -średnie budowlane z uprawnieniami budowlanymi
-prawo jazdy kat. B
-5 lat praca w administracji w obszarze Prawa budowlanego oraz budów

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8
  59-900 Zgorzelec

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry