Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcyjno-kontrolnych PINB

43-300 Bielsko-Biała
ul. Piastowska 40

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień
 • Udział w czynnościach inspekcyjnych, w celu stwierdzenia prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • Prowadzenie postępowań z zakresu właściwości organu
 • Współuczestnictwo w zakresie postępowań egzekucyjnych
 • Przygotowywanie niezbędnych danych z działalności stanowiska, w celu umożliwienia sporządzenia okresowych sprawozdań


Warunki pracy

Praca biurowa, praca w terenie.
Czynności kontrolne na terenie budowy i w obiektach budowlanych.
Bezpośredni kontakt z osobami uczestniczącymi w postępowaniach.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty złożone nie będą zwracane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 8136 245 lub 33 8136 242.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczno-budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w projektowaniu lub wykonawstwie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej
 • umiejętnośc pracy z dokumentacją projektową
 • znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • rzetelność, staranność, odporność na stres
 • samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość
 • Zdolnośc analitycznego myślenia, umiejętność argumentowania


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-06
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko inspektora" należy składać:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego" bud. B,
  II piętro, pok. 201 (sekretariat)
  43-300 Bielsko-Biała
  ul. Piastowska 40

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/04/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry