Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor farmaceutyczny Dział Inspektorów Farmaceutycznych

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
ul. Floriańska 10
03-707 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie podmiotów prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi
 • nadzór nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • sporządzanie protokołów z kontroli
 • przygotowanie projektów decyzji zawierających zalecenia pokontrolne
 • prowadzenie dokumentacji kontrolowanych podmiotów
 • opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę
 • kontrolowanie prowadzenia reklamy działalności aptek skierowanej do publicznej wiadomości
 • przygotowywanie pism i odpowiedzi na pisma


Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie – obszar województwa mazowieckiego,
- kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu.
- stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym, wyposażone w komputer z oprogramowaniem,
- budynek w którym znajduje się Inspektorat dostosowany jest w części do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- pomieszczenia biurowe Inspektoratu znajdują się na I piętrze,
- brak dźwigu platformowego umożliwiającego dostęp na I piętro osobom niepełnosprawnym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.

Etapy, metody oraz techniki naboru:
a) weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
b) rozmowa kwalifikacyjna.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 628-28-60.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe wykształcenie wyższe farmaceutyczne
prawo wykonywania zawodu farmaceuty

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
minimum 5-letni staż pracy, zgodnie z kierunkiem wykształcenia

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawa farmaceutycznego, przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność sporządzania pism
 • umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
 • prawo wykonywania zawodu farmaceuty
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B –czynne
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność, terminowość, dokładność
 • umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą i informacjami
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • odporność na sytuacje stresujące
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • inwencja i zaangażowanie w realizowane czynności
 • wysoka kultura osobista


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wykonywania zawodu farmaceuty
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry