Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 23/02/2019.

Inspektor ds. Ewidencji i Rozliczeń VAT

Warszawa, mazowieckie

Straż Miejska m.st. Warszawy

Opis stanowiska pracy

Wydział Budżetowo - Księgowy, Referat Księgowości Finansowej

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie ewidencja i rozliczanie podatku VAT w Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w tym dokonywanie analizy podatkowej oraz sporządzanie deklaracji; wystawianie faktur, prowadzenie i zatwierdzanie rejestrów sprzedaży i zakupów; przygotowywanie projektów wystąpień o interpelację przepisów prawa podatkowego w trybie ordynacji podatkowej w zakresie podatku należnego i naliczonego.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • co najmniej 5 lat stażu pracy przy wykształceniu średnim lub co najmniej 2 lata stażu pracy przy wykształceniu wyższym
 • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym
 • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie ewidencji i rozliczania VAT.

Warunki pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie; praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; ergonomiczne stanowisko pracy; obsługa urządzeń biurowych (faks, xero); praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

 • CV (podpisane własnoręcznie lub w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną klawiaturowo), zawierające informacje o dacie urodzenia, miejscu zamieszkania (adres do korespondencji), posiadanym wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
 • list motywacyjny (podpisany własnoręcznie lub w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną klawiaturowo)
 • dokumenty potwierdzające niezbędne wykształcenie (kopie lub skany w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną)
 • dokumenty potwierdzające niezbędny staż pracy (kopie lub skany w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podpisana własnoręcznie lub w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną klawiaturowo) o treści:
  „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy, siedziba: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. Ewidencji i Rozliczeń VAT.”
 • oświadczenie (podpisane własnoręcznie lub w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną klawiaturowo) o treści:
  „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam nieposzlakowaną opinię i obywatelstwo ........................... (wypisać jakie)”.

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 20.12.2018 r. godz. 14:00

 • pocztą na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Kadr i Płac, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, z dopiskiem ,,oferta pracy – 440” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego)
 • osobiście (osobiste składanie dokumentów jest możliwe jedynie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00 – 14:00), w siedzibie Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /smwarszawa/skrytka – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – 440”
 • drogą e-mailową na adres: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 440”.

Prezentacja firmy

Straż Miejska m.st. Warszawy od dwudziestu siedmiu lat dba o porządek i spokój w stolicy.... Wykonujemy zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Zapewniamy bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, przeciwdziałamy aktom wandalizmu. Dniem i nocą służymy pomocą mieszkańcom Warszawy. Nasz bezpłatny numer alarmowy 986 czynny jest 24h na dobę.  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
13/12/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Średnie ogólnokształcące
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Finanse , Praca Administracja biurowa , Praca Biuro / Dokumentacja , Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
do góry