Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 15/12/2018.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Sopocie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

informatyk Zespołu Obsługi Systemów Informacyjnych

ul. Armii Krajowej 112A, 81-824 Sopot

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie dokumentacji technicznej eksploatowanych systemów ze szczególnym uwzględnieniem połączeń pomiędzy urządzeniami
 • Prowadzenie ewidencji materiałowej, wartościowej i ilościowej sprzętu łączności i informatyki, będącego na stanie jednostki;
 • Wykonywanie i dokumentowanie bieżących zamówień i zakupów na potrzeby jednostki;
 • Prowadzenie rozliczeń abonentów telefonicznych w systemie bilingowym;
 • Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego stosowania środków łączności radiowej oraz sposobu prowadzenia korespondencji radiowej w jednostce;
 • Obsługa techniczno-eksploatacyjna systemów telekomutacyjnych (centrale telefoniczne, aparaty systemowe oraz aparaty telefoniczne) oraz urządzeń sieciowych (routery, switche);
 • Obsługa techniczno-eksploatacyjna (uruchamianie, konfiguracja, diagnostyka, usuwanie drobnych usterek, wymiana materiałów eksploatacyjnych) urządzeń końcowych IT tj. drukarek, aparatów telefonicznych, faksów, skanerów, MTN, MTP, kabiny sygnalitycznej;
 • Obsługa stanowisk dostępowych do systemów jawnych i niejawnych: konfiguracja, aktualizacja oprogramowania systemowego oraz antywirusowego, usuwanie drobnych usterek programowych oraz sprzętowych;
 • Nadzorowanie i kontrolowanie sprawności policyjnych systemów łączności radiowej w zakresie eksploatowanych radiotelefonów, systemów nadawczo-odbiorczych : fiderów i masztów antenowych na podległym terenie;
 • Obsługa poczty elektronicznej resortowej i internetowej;
 • Zabezpieczanie zapisów monitoringu dla potrzeb czynności operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych;
 • Administrowanie lokalne i techniczne stanowisk dostępowych wybranych programów policyjnych;
 • Administrowanie lokalne terminalami noszonymi (przydzielanie sprzętu, prowadzenie dokumentacji);
 • Prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników dotyczących właściwej eksploatacji urządzeń łączności i informatyki;
 • Obsługa techniczna monitoringu oraz rejestratora rozmów.


Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- praca fizyczna: lekka,
-wymuszona pozycja ciała,
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca w strefie ochronnej, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1167 z późn. zm.),
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 h,
- praca w budynku trzykondygnacyjnym; wejście do budynku przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych, winda wewnątrz budynku, oświetlenie naturalne
i sztuczne,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Techniki i metody naboru:
• weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
• test wiedzy,
• rozmowa kwalifikacyjna.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot. Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik od 1, 3500 kwoty bazowej tj. od. 2.529,68 zł. w zależności od doświadczenia zawodowego.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Decyduje data stempla pocztowego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58-52-16-231, 58-52-16-391.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
zatrudnienia w obszarze IT bądź 1,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Bardzo dobra znajomość standardów stosowanych w informatyce i łączności
 • Umiejętność: samodzielnego rozwiązywania problemów, sprawnej organizacji czasu pracy, stosowania prawa i umiejętności w praktyce, komunikatywność, kreatywność.
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu informacji niejawnych potwierdzone zaświadczeniem,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, pracy w zespole, analitycznego myślenia,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą " ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.),
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe potwierdzone zaświadczeniem lub kopią dyplomu,
 • Zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych,

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Sopocie; Armii Krajowej 112A, 81-824 Sopot
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym "Oferta pracy: „informatyk”.

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/11/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry