Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

informatyk do spraw helpdesk w Dziale Helpdesk

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
ul. Dolna Wilda 80A
61 - 501 Poznań


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • W ramach prowadzenia HELPDESK realizuje zgłoszenia i bieżące wsparcie użytkowników w rozwiązywaniu problemów dotyczących obsługi specjalistycznych aplikacji podatkowych, konsultuje, doradza i opracowuje zasady prawidłowej obsługi celem eliminacji błędów, prawidłowości ewidencjonowania procesów podatkowych, spójności baz danych i prawidłowej sprawozdawczości
 • Szkoli pracowników urzędów skarbowych i Izby Administracji Skarbowej, w tym kierownictwo, w celu opanowania prawidłowych zasad użytkowania specjalistycznych systemów informatycznych i rozumienia istoty przetwarzania danych podatkowych oraz upowszechnia dobre praktyki w zakresie obsługi dokumentów w systemach podatkowych
 • Monitoruje i koordynuje w ramach kompetencji dziedzinowych scenariusze szkoleniowe, szczegółową tematykę szkoleń, realizację harmonogramów szkoleń, realizację i sprawność działania wsparcia użytkownika w ramach działań HELPDESK,
 • Bierze udział w pracach analitycznych, testowych, odbiorach rozwiązań IT oraz w przygotowywaniu propozycji zmian w celu zapewnienia prawidłowego użytkowania specjalistycznych aplikacji podatkowych eksploatowanych w Izbie i urzędach skarbowych,
 • Monitoruje zmiany w systemach informatycznych celem przygotowania i realizowania szkoleń i wsparcia w ramach HELPDESK,
 • Monitoruje na bieżąco przepisy normatywne i zalecenia przełożonych, dotyczące funkcjonowania systemów informatycznych w celu prawidłowej obsługi procesów podatkowych,
 • Formułuje rekomendacje w zakresie rozwoju, unowocześniania, udoskonalania aplikacji komputerowych o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym,
 • Bierze udział w projektach informatycznych realizowanych na szczeblu centralnym i regionalnym


Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
- praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, skaner, kserokopiarka, telefon,
- oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,
- dostęp do szerokiego spektrum danych objętych tajemnicą skarbową,
- praca w trybie jednozmianowym
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- drzwi odpowiedniej szerokości,
- konieczność przemieszczania się między budynkami,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3372,91 zł brutto (wg mnożnika 1,800 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.
Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Konieczność opatrzenia własnym podpisem cv, listu motywacyjnego oraz wymaganych oświadczeń
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy
w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM
i BIP IAS Poznań.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 618586303.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • komuniaktywność,
 • kompetencje pedagogiczne,
 • umiejętności edytorkie,
 • znajomość oprogramowania Microsoft Office i Open Offiece,
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presja czasu,
 • doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w obszarze wdrażania aplikacji, monitorowania eksploatacji aplikacji, prowadzeniu szkoleń lub staż pracy w urzędzie skarbowym, izbie administracji skarbowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • szkolenie ITIL oraz z narzędzi do obsługi Helpdesku,
 • pedagogiczne przygotowanie do prowadzenia szkoleń,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość obsługi systemu POLTAX, jego podsystemów lub innych podatkowych systemów centralnych,
 • znajomość problematyki podatkowej,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji elektronicznej,
 • praktyka przy wdrażaniu aplikacji w administracji publicznej, udział w projektowaniu programów w roli analityka.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423) - dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajmość języka obcego.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  ul. Dolna Wilda 80A
  61 - 501 Poznań z dopiskiem „oferta pracy ds. helpdesk – IIH-4”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry