Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 22/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

informatyk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
45-853 Opole, ul. Wrocławska 172


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie serwerami i systemami informatycznymi urzędu, instalacja oprogramowania na serwerach, nadawanie uprawnień do systemów informatycznych WIORiN w Opolu,
 • wykonywanie i ewidencjonowanie kopii bezpieczeństwa serwerów w celu zapewnienia odtworzenia danych po ewentualnej awarii systemu informatycznego,
 • monitorowanie oprogramowania antywirusowego i ochrona cyberprzestrzeni,
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej,
 • instalowanie i konfigurowanie nowych komputerów, drukarek oraz innego sprzętu komputerowego,
 • bieżąca pomoc użytkownikom w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego i obsługi oprogramowania,
 • nadzór nad legalnością oprogramowania oraz prowadzenie jego ewidencji,
 • administrowanie siecią komputerową, sprawowanie nadzoru nad podpisami elektronicznymi, certyfikatami,
 • nadzór nad umowami dotyczącymi usług telekomunikacyjnych (Internet, telefony stacjonarne, telefony GSM),
 • administrowanie stroną internetową Inspektoratu oraz BIP, platformą ePUAP oraz Opolską Platformą Cyfrowy Urząd.


Warunki pracy

Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Współpraca z klientem zewnętrznym, Zagrożenie korupcją. Wystąpienia publiczne związane z prowadzeniem szkoleń dla pracowników. Praca w terenie
(9 oddziałów terenowych). Gotowość do krajowych wyjazdów. Praca na wysokości do 3 metrów. Prowadzenie samochodu służbowego kat. B.
Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Biuro usytuowane na 1 piętrze. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.
Oferty otrzymane po terminie oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne lub w e-mailem.
Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), każdy z kandydatów/kandydatek ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, z siedzibą w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 172, 45-835 Opole.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • najomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • znajomość ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
 • znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość przepisów KPA,
 • dobra znajomość DNS oraz DHCP,
 • dobra znajomość zagadnień sieciowych LAN,VPN,
 • znajomość platformy ePUAP,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym rozumieć dokumentację techniczną,
 • znajomość MySQL,
 • znajomość zagadnień związanych z kopiami bezpieczeństwa,
 • dobra znajomość administracji systemami z rodziny Windows,
 • dobra znajomość administracji systemami serwerowymi Linux,
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • dobra znajomość Microsoft Outlook,
 • znajomość technologii wirtualizacji,
 • dobra orientacja w produktach branży informatycznej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • rzetelność,
 • terminowość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ról Windows Server,
 • znajomość MS SQL Server,
 • znajomość phpMy Admin,
 • znajomość programu Płatnik,
 • znajomość oprogramowania z linii Progman,
 • doświadczenie w pracy z macierzami dyskowymi,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • odporność na stres,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry