Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

informatyk w Referacie Wsparcia Systemów Informatycznych w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi.

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
al. Kościuszki 83
90-436 Łódź


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administracja oraz monitorowanie funkcjonowania obsługiwanych europejskich systemów informatycznych,
 • udzielanie użytkownikom KAS i podmiotom gospodarczym wsparcia technicznego oraz merytorycznego,
 • analiza procesów biznesowych obsługiwanych przez obsługiwane w Izbie Administracji Skarbowej systemy informatyczne,
 • translacja procesów biznesowych na sekwencje komunikatów lub zdarzeń występujących w systemach informatycznych,
 • współpraca z pionem merytorycznym w celu rozwiązywania problemów zgłaszanych przez podmioty gospodarcze oraz pracowników KAS,
 • realizacja procedur wynikających z umów serwisowych,
 • praca w systemie ciągłym 24/7, dwu-zmianowym (12 godzin),
 • monitorowanie funkcjonowania elementów systemów budynkowych zlokalizowanych w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi przy ul. Karolewskiej 41.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca w siedzibie Urzędu, przy ul. Karolewskiej 41 na stanowisku administracyjno-biurowym
z przewagą wysiłku umysłowego,
• praca wymagająca wysiłku fizycznego np. przy przenoszeniu sprzętu informatycznego,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu prac
• praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
• narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.),
• praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

• stanowisko pracy zlokalizowane w budynku dwupiętrowym, czterokondygnacyjnym,
• zakres realizowanych zadań wymaga pracy w systemie 12 godzinnym, w tym również
w nocy,
• Urząd zlokalizowany w budynku bez windy i podjazdów, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do miejsca pracy.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
WYMAGANE OŚWIADCZENIA, ŻYCIORYS (CV) I LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA.
Oferty należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej.
Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji:
I etap: weryfikacja formalna ofert,
II etap: sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji,
III etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto zostało określone dla oferowanego stanowiska w kwocie 3.747,68 zł.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatek/ kandydatów po zakończonym naborze:
Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-133.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w obsłudze rozproszonego oprogramowania aplikacyjnego dedykowanego dla konkretnego zastosowania biznesowego,
 • podstawowa wiedza i doświadczenie w administrowaniu systemem operacyjnym klasy Linux Server i Windows Server,
 • zaawansowana znajomość języka SQL,
 • znajomość technologii Web Services oraz XML w tym XSLT, XSD, XPATH,
 • znajomość technologii sieciowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym biegłe czytanie dokumentacji technicznej,
 • doświadczenie w zarządzaniu bazami danych Oracle, PostgreSQL, MySQL
 • doświadczenie w zarządzaniu serwerem aplikacyjnym Jboss, IIS
 • samodzielność w realizacji zadań, umiejętności wyszukiwania informacji, podejmowania decyzji i proponowania sposobów i metod pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość technologii podpisu elektronicznego XML Signature,
 • znajomość języka UML,
 • znajomość środowiska JAVA.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 40666

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  08/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry