Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

informatyk

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
al. Kościuszki 83
90-436 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie systemem informatycznym jednostki, zgodnie z wdrożonymi procedurami lub działanie zgodne ze sztuką informatyczną w przypadku braku procedur.
 • Realizacja wniosków o nadanie, modyfikację i odebranie uprawnień do systemów informatycznych eksploatowanych w jednostce.
 • Wykonywanie czynności instalacji, aktualizacji lub deinstalacji systemów i aplikacji eksploatowanych w jednostce.
 • Archiwizowanie kluczowych danych oraz zabezpieczanie i przechowywanie nośników z kopiami danych.
 • Instalowanie i konfigurowanie sprzętu informatycznego (komputery, drukarki, skanery) oraz urządzeń aktywnych sieci LAN;
 • Przygotowywanie stanowisk informatycznych i dokonywanie ich przeglądów.
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z nieprawidłowym działaniem sprzętu i oprogramowania.
 • Wsparcie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu i aplikacji poprzez obsługę zgłoszeń użytkowników środowiska informatycznego na poziomie I linii wsparcia.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, wykonywane przeważnie w pozycji siedzącej,
• praca wymagająca wysiłku fizycznego np. przy przenoszeniu sprzętu informatycznego,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
• zakres realizowanych zadań wymaga incydentalnie pracy w nietypowych godzinach,
w tym również w nocy,
• stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
• narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

• stanowisko pracy zlokalizowane w budynku pięciopiętrowym ,
• budynek wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz w windę,
• w budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
WYMAGANE OŚWIADCZENIA, ŻYCIORYS (CV) I LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA.
Oferty należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej.
Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji:
I etap: weryfikacja formalna ofert,
II etap: sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji
III etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto zostało określone dla oferowanego stanowiska w kwocie 3.354,17 zł.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatek/ kandydatów po zakończonym naborze:
Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-273 lub (42) 25-47-135.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze informatyki

pozostałe wymagania niezbędne:

 • praktyczna znajomość klienckich systemów operacyjnych MS Windows;
 • praktyczna znajomość rozwiązań serwerowych Microsoft;
 • praktyczna znajomość administrowania systemem LINUX;
 • praktyczna znajomość języków skryptowych;
 • praktyczna znajomość metod i narzędzi zabezpieczania danych (backup, antywirus).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • praktyczna znajomość systemów bazodanowych;
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność organizacji pracy


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/11/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry