Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Zespole ds. Organizacyjnych w Biurze Dyrektora Generalnego

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonuje zakupu mebli biurowych, sprzętu technicznego, współpracuje z kontrahentami wykonującymi usługi i dostawy
 • Inicjuje postępowania o udzielanie zamówień publicznych dotyczących realizacji zadań Zespołu pod względem ich zgodności z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, wytycznymi oraz wewnętrznymi procedurami udzielania zamówień publicznych
 • Prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem mienia GDOŚ, w tym z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz ze zgłoszeniem i likwidacją szkód, a także dokonuje cyklicznego przeglądu rynku ubezpieczeń i rekomenduje rozwiązania w tym zakresie
 • Opisuje faktury za zakupy, dostawy i usługi, przygotowuje roczny plan zakupów w tym zakresie; prowadzi racjonalną gospodarkę ww. artykułami
 • Bierze udział w realizacji przedsięwzięć w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych w budynkach oraz obiektach GDOŚ oraz w odbiorach i ich rozliczaniu, dokonuje bieżącego przeglądu budynków oraz obiektów GDOŚ
 • Koordynuje organizację spotkań na potrzeby komórek organizacyjnych i kierownictwa GDOŚ
 • Wspiera administratora systemu EZD w realizacji bieżących zadań
 • Wspiera prowadzenie archiwum zakładowego GDOŚ, obsługę usług medycznych i kart sportowych w okresie nieobecności innych pracowników


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.


Realizacja zadań wiąże się z: • wysiłkiem fizycznym

 • częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-oswiadczen. Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

 • Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko specjalisty, należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku, wystawiony przez pracodawcę).

 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej na stanowisku związanym z gospodarowaniem składnikami majątkowymi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość prawa zamówień publicznych
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość przepisów z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Word, Excel
 • Umiejętność redagowania pism
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętności analityczne
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Pozytywne podejście do klienta wewnętrznego i zewnętrznego
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemu EZD


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-02-11
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do aplikowania on-line.

  Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem:
  "główny specjalista BDG-9/2022"

  Oświadczenia w wersji papierowej prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-oswiadczen

  Link do aplikowania online:
  https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ddfa6c45102b485a987567155bad7bc2

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  28/01/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi