Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Warszawa, pl. Trzech Krzyży 3/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zadanie 1: Zapewnianie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych: • stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego • udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulami tajności • kontrolowanie przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w Kancelarii Tajnej Ministerstwa • egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą tajności • opracowywanie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony • opracowywanie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • Zadanie 2: Opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej: • przeprowadzanie konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa • opracowywanie charakterystyki stref ochronnych, w tym Kancelarii Tajnej • opracowywanie zasad dostępu do pomieszczeń Kancelarii Tajnej i pionu ochrony • opracowywanie postępowania z informacjami niejawnymi w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego • opracowywanie charakterystyki urządzeń i wyposażenia Kancelarii Tajnej • opracowywanie procedur ewakuacji i niszczenia informacji niejawnych w sytuacji zagrożenia
 • Zadanie 3: Archiwizowanie dokumentacji niejawnej: • archiwizowanie i przekazywanie akt spraw do archiwum w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w departamencie • przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji • udostępnianie przechowywanej dokumentacji • inicjowanie i udział w brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej • przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w przekazaniu do archiwów państwowych
 • Zadanie 4: Prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych: • podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów i ograniczenia jego skutków • sporządzanie notatek informacyjnych dla kierownika jednostki organizacyjnej o zakończeniu postępowania, zmierzającego do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • Zadanie 5: Prowadzenie rejestrów/ list/ ewidencji: • wprowadzanie/ aktualizowanie danych • weryfikowanie spełnienia wymagań formalnych • wykreślanie/ usuwanie wpisów z rejestru/ listy/ ewidencji


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
• możliwe nietypowe godziny pracy (np. przesyłki niejawne mogą być dostarczane w innych niż standardowe godziny pracy)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)
• winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
• ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• praca w pokoju wieloosobowym
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skanerInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
– oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pracuj-z-nami
– oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
– dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni
– w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
– w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia o pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pracuj-z-nami, lub uzyskać pod nr tel. 411 98 34.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie: minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku w Kancelarii Tajnej
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych
 • wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i archiwizacji dokumentów
 • ukończone szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • ukończone szkolenie dla pracowników kancelarii tajnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, SECRET UE/EU SECRET oraz NATO SECRET lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze związanej z uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, SECRET UE/EU SECRET oraz NATO SECRET
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • ukończone szkolenie kancelaryjno-archiwalne


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia dla pracowników kancelarii tajnych
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, SECRET UE/EU SECRET oraz NATO SECRET lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze związanej z uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, SECRET UE/EU SECRET oraz NATO SECRET
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia kancelaryjno-archiwalnego

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@mr.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Rozwoju
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DZK_2

  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry