Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 08/12/2019.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego w Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, w Wydziale ds. Mięsa Drobiowego i Jaj

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ustalanie ogólnych kierunków działania i szczegółowych zasad postępowania wojewódzkich i powiatowych oraz urzędowych lekarzy weterynarii, w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • przygotowywanie wzorów świadectw zdrowia dla produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych, w celu umożliwienia polskim zakładom eksportu tych produktów do państw trzecich.
 • prowadzenie współpracy z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych oraz uczestniczenie w sympozjach zarówno w kraju jak i za granicą.
 • prowadzenie korespondencji bieżącej w zakresie higieny bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych w celu realizacji zadań związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • przygotowywanie odpowiedzi na kwestionariusze państw trzecich oraz branie udziału jako ekspert GIW, w misjach (kontrolach) państw trzecich, mających na celu zatwierdzenie systemu nadzoru weterynaryjnego działającego w Polsce, lub zatwierdzenie konkretnych polskich zakładów na rynki państw trzecich.
 • przygotowywanie odpowiedzi na kwestionariusze inspektorów FVO oraz branie udziału jako ekspert GIW, w misjach (kontrolach) FVO, mających na celu sprawdzenie systemu nadzoru weterynaryjnego nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych, w zakładach działających na terenie Polski.
 • opiniowanie w zakresie właściwości Biura projektów aktów prawnych przesłanych w ramach uzgodnień resortowych i międzyresortowych w celu weryfikacji ich spójności z innymi normami prawnymi oraz dostosowania ich do polskich realiów oraz samodzielne przygotowywanie i ponoszenie odpowiedzialności za opracowane wzory formularzy sprawozdawczych RRW 6.


Warunki pracy

Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje).
Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Umowa o pracę od lipca 2019 r.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze (bez dodatku stażowego) ok. 4.800 - 5.100 zł brutto.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. CV, list motywacyjny, klauzula informacyjna i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celach związanych z rekrutacją i zatrudnieniem."

Dokumenty można przesłać również drogą elektroniczną na adres praca@wetgiw.gov.pl lub na skrzynkę podawczą urzędu (ePUAP). Dokumenty powinny zawierać wszystkie niezbędne klauzule oraz być podpisane w formie elektronicznej lub własnoręcznie (skany w formacie pdf). W tytule wiadomości proszę wpisać stanowisko, którego aplikacja dotyczy, oraz numer ogłoszenia (np. Referendarz, 123456).

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub wpływu aplikacji na skrzynkę urzędu - podawczą lub mailową) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o jego terminie. Kandydaci, którzy złożą dokumenty w formie elektronicznej będą proszeni o przyniesienie oryginałów dokumentów na nabór.

Wzór oświadczeń i klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania ze strony www.wetgiw.gov.pl > Inspekcja Weterynaryjna > Praca > Informacja o wymaganych dokumentach i oświadczeniach.
Dodatkowe informacje: 22-623-13-29.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub technologia żywności

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
praca w Inspekcji Weterynaryjnej lub administracji publicznej na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza: znajomość przepisów weterynaryjnych w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Kompetencje: kreatywność, samodzielność, inicjatywa, rzetelność, komunikatywność, terminowość.
 • Umiejętności: bardzo dobra organizacja pracy własnej, pracy pod presją czasu, radzenia sobie ze stresem.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe specjalizacyjne: (1) dla lekarzy weterynarii - z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego lub epizootiologii i administracji weterynaryjnej, (2) dla technologów żywności - podyplomowe studia kierunkowe.
 • Przeszkolenie: (1) z zasad wdrażania i funkcjonowania systemu HACCP, (2) audytora wewnętrznego systemu HACCP.
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Klauzula informacyjna RODO
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry