Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Eliminacji Barier i Relacji z Biznesem w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zadanie 1: Pozyskiwanie i monitorowanie danych dotyczących polskiego handlu oraz polskich bezpośrednich inwestycji za granicą, współpraca z dostawcami informacji/danych (MF, GUS, NBP itp.) oraz opracowywanie cyklicznej informacji zarządczej w tym zakresie.
 • Zadanie 2: Przygotowywanie i aktualizowanie programu rozwoju ekspansji zagranicznej dla kluczowych branż we współpracy z przedstawicielami środowiska biznesu: – wyznaczanie celów programu – dobór instrumentów wsparcia – przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień – weryfikowanie programu/ projektu pod kątem przeprowadzonych analiz – organizowanie prac grupy roboczej – formułowanie zapisu programu – określanie zasad i trybu monitorowania programu – formułowanie propozycji zmian w programie.
 • Zadanie 3: Monitorowanie wdrażania efektywności instrumentów wsparcia w zakresie internacjonalizacji polskich firm oraz regularne badania opinii przedsiębiorców: – tworzenie systemu wskaźników (m.in. wytycznych, metodologii liczenia, definicji, etc.) – monitorowanie efektów za pomocą wskaźników – tworzenie baz danych i narzędzi wspierających proces monitorowania – tworzenie/ monitorowanie/ przekazywanie prognoz – identyfikowanie problemów i zagrożeń w realizacji programów oraz przygotowywanie propozycji rekomendacji działań naprawczych – sporządzanie/ weryfikowanie analiz materiałów i opracowań związanych z bieżącym monitoringiem – sporządzanie raportów przedstawiających stan realizacji programów.
 • Zadanie 4: Prowadzenie analiz i identyfikacja obszarów działalności gospodarczej utrudniających internacjonalizację polskich przedsiębiorstw. Ich analiza i przedkładanie propozycji mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów. Formułowanie założeń oraz analizowanie i proponowanie zmian w już realizowanych badaniach – identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, etc. – gromadzenie danych/ zamawianie ekspertyz – aktualizowanie danych – zestawianie, wizualizacja danych (np.: tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc.) – analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie – analizowanie zasad i praktyki gromadzenia i przetwarzania danych – formułowanie raportu/ rekomendacji/ informacji – konsultowanie raportu/ rekomendacji.
 • Zadanie 5: Planowanie i przygotowywanie badań. Współpraca i utrzymywanie kontaktów z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie pogłębiania wiedzy o eksporcie – opracowywanie koncepcji badania – przygotowywanie Szczegółowego Opisu Zadania – przeprowadzanie konsultacji (wewnętrznych i zewnętrznych).
 • Zadanie 6: Realizowanie Badania – bieżąca współpraca z wykonawcą badania – weryfikowanie raportu końcowego z badania – przeprowadzanie konsultacji raportu końcowego (wewnętrznych i zewnętrznych) – analizowanie zgromadzonych danych – formułowanie wniosków i rekomendacji.
 • Zadanie 7: Prowadzenie międzynarodowej współpracy Ministerstwa w zakresie wsparcia eksportu – inicjowanie, przygotowywanie i realizowanie projektów współpracy międzynarodowej – współpraca z ekspertami krajowymi i zagranicznymi – nawiązywanie i utrzymywanie współpracy międzynarodowej – opracowywanie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej – udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.) – opiniowanie/ uzgadnianie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej – współpraca z organizacjami/ stowarzyszeniami międzynarodowymi – współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi – wymiana informacji (np. m.in.: z państwami członkowskimi UE/ EOG, instytucjami UE, innymi instytucjami międzynarodowymi).


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
• częsta reprezentacja urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze
• winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• wejście do obiektu od strony Placu Trzech Krzyży nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do tego budynku odbywa się przez wejście od ul. Wspólnej
• ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• praca w pokoju wieloosobowym
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
– oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/pracuj-z-nami
– oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
– dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni
– w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
– w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia w zakładce O Ministerstwie lub uzyskać pod nr tel. (0-22) 262 97 37.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze analiz baz danych/ współpracy międzynarodowej lub w obszarze handlu międzynarodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • myślenie analityczne, kreatywność
 • wiedza z zakresu: ekonomiki przedsiębiorstw
 • wiedza z zakresu: zagadnień handlu zagranicznego
 • obsługa MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem Excel: generowanie raportów, analizowanie danych i trendów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-23
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  05/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry