Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw rachunkowości w Wydziale Rachunkowości Jednostek Sektora Finansów Publicznych, Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analiza przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania sektora finansów publicznych w związku z planowanym ujednoliceniem systemu rachunkowości publicznej.
 • Opracowanie projektu przepisów prawnych na poziomie ustawowym oraz aktów wykonawczych w celu ujednolicenia systemu rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, umożliwiających przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego kraju oraz generowanie informacji niezbędnych do efektywnego wdrożenia założeń reformy budżetowej.
 • Opracowanie wytycznych i instrukcji dotyczących stosowania ujednoliconych polityk rachunkowości, jednolitego planu kont oraz procedur konsolidacyjnych oraz opracowanie materiałów szkoleniowych dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych, przedstawianych w ramach uzgodnień wewnętrznych i międzyresortowych, regulujących działalność jednostek sektora finansów publicznych.
 • Interpretowanie przepisów regulujących zasady rachunkowości budżetowej, szczególne zasady rachunkowości organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów i udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień jednostkom sektora finansów publicznych, w tym państwowym i samorządowym jednostkom budżetowym oraz samorządowym zakładom budżetowym, organom podatkowym.
 • Opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych w celu zatwierdzenia przez Ministra Finansów lub Radę Ministrów.
 • Udział w procesie tworzenia i modyfikacji systemów informatycznych wspomagających pracę jednostek sektora finansów publicznych.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 694 5388.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z rachunkowością

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi z zakresu właściwości komórki
 • Znajomość przepisów o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych lub technik legislacyjnych
 • Uprawnienia biegłego rewidenta
 • Znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (NIE HONORUJEMY KOPII DOKUMENTU JEDYNIE OŚWIADCZENIE)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie uprawnień
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2019/030/DR

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry