Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Polityki Miejskiej w Departamencie Strategii Rozwoju

Warszawa, ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prace związane z realizacją polityki rozwoju miast w kraju, w szczególności prowadzenie czynności związanych z rewitalizacją miast; inicjowanie oraz udział w opracowywaniu i monitorowaniu zapisów regulacji w zakresie prowadzenia procesów rewitalizacji, współpraca z ekspertami, samorządami oraz partnerami społeczno-gospodarczymi w obszarach związanych z rewitalizacją (monitorowanie procesów, udział w wydarzeniach, w szczególności warsztatach i konferencjach o tematyce rewitalizacji),
 • realizacja polityki miejskiej poprzez prowadzenie analiz związanych z zagadnieniami rozwoju miast, w tym analiz społeczno-gospodarczych i terytorialnych, analizę zgromadzonych danych oraz przygotowanie propozycji rozwiązań i formułowanie rekomendacji dla usprawnienia systemu realizacji, przygotowanie i aktualizowanie dokumentów wdrożeniowych z zakresu rozwoju miast oraz przygotowywanie, monitorowanie i aktualizowanie listy projektów,
 • prowadzenie międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa - inicjowanie, przygotowywanie i realizowanie projektów współpracy międzynarodowej, udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.), nawiązywanie i utrzymywanie współpracy międzynarodowej, współpraca z ekspertami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, opiniowanie/ uzgadnianie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej,
 • przygotowywanie dokumentów strategicznych z zakresu rozwoju miast i polityki miejskiej,
 • badanie zgodności strategii i programów w zakresie polityki miejskiej i wymiaru terytorialnego, w tym weryfikowanie merytorycznego zakresu dokumentów, ocena zgodności dokumentów ze strategią, analizowanie wdrażania programów pod kątem realizacji strategii,
 • prowadzenie obsługi udziału przedstawicieli Ministerstwa w spotkaniach i posiedzeniach krajowych/ międzynarodowych, w tym przygotowywanie instrukcji/ materiałów dla przedstawicieli Ministerstwa w zakresie realizacji polityki miejskiej oraz wymiaru terytorialnego, przygotowywanie dokumentów prezentujących stanowisko Ministerstwa oraz prowadzenie/udział w spotkaniach i posiedzeniach,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych/promocyjnych i publikacji na temat m.in. projektów strategicznych z obszaru rozwoju miast, przygotowywanie treści merytorycznej, bieżąca współpraca i nadzór nad wykonawcami oraz przygotowywanie tez, prezentacji, artykułów, notatek etc.


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5 175,74 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,7,
• umowę o pracę i stabilne zatrudnienie,
• trzynaste wynagrodzenie – dotyczy służby cywilnej,
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia pracownika służby cywilnej w zależności od udokumentowanego stażu,
• łatwiejsze godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez elastyczne godziny pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00), telepracę, skrócenie wymiaru czasu pracy, pokój do pracy z dzieckiem,
• kulturę organizacyjną skierowaną na potrzeby innych (działania CSR),
• rozwój kompetencji i kwalifikacji poprzez pracę w ciekawych obszarach, z ekspertami, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka obcego i studiów,
• pakiet socjalny, w tym: platformę My Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych, salę ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownię, możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca przy komputerze,
• reprezentacja urzędu podczas oficjalnych wydarzeń i spotkań z krajowymi i międzynarodowymi środowiskami naukowymi i badawczymi oraz Instytucjami UE,
• krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
• opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

APLIKUJ ONLINE KLIKAJĄC W LINK:

http://miir.hrsys.pl/praca/miir/DSR-27

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.miir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo/Praca i kariera lub uzyskać w zakresie merytorycznym pod nr tel. (22) 273 87 68, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel. (22) 273 73 19.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
w planowaniu przestrzennym bądź strategicznym lub w zarządzaniu funduszami unijnymi, w tym w obszarze rewitalizacji


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • wiedza specjalistyczna dotycząca rewitalizacji, polityki regionalnej i miejskiej oraz kształtowania przestrzeni miast i obszarów zurbanizowanych,
 • znajomość zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
 • znajomość problematyki polityki spójności UE,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office: Word, Excel,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
  • CV
  • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni polskiej prosimy o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie, wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej,
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów
  • najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-24
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:

  Zachęcamy do skorzystania z aplikowania ONLINE, klikając w link zamieszczony poniżej w „Innych informacjach”.

  Dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule maila: DSR 27

  Kancelaria czynna w godz. 8:15⁵-16:15⁵

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  07/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry