Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Energii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw obsługi prasowej w Wydziale Prasowym w Biurze Komunikacji Społecznej

Ministerstwo Energii
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługiwanie dziennikarzy zwracających się z prośbą o informacje w sprawach związanych z działalnością resortu
 • Organizowanie kontaktów członków Kierownictwa i pracowników Ministerstwa oraz organizowanie i prowadzenie wydarzeń medialnych, w tym konferencji prasowych i briefingów
 • Przygotowywanie i dystrybuowanie informacji prasowych i komunikatów na podstawie materiałów z komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz przygotowywanie dokumentacji fotograficznej z konferencji prasowych i innych wydarzeń z udziałem Kierownictwa Ministerstwa
 • Zamieszczanie materiałów informacyjnych na portalu Ministerstwa i na ogólnych profilach Ministerstwa na portalach społecznościowych; prowadzenie kalendarium wydarzeń z udziałem Kierownictwa Ministerstwa
 • Przygotowywanie raportów i analiz medialnych na zlecenie Kierownictwa Ministerstwa oraz wywiadów, wypowiedzi i słów wstępnych ministra i wiceministrów, publikowanych na łamach prasy ogólnopolskiej
 • Zapewnianie obsługi medialnej członków Kierownictwa Ministerstwa podczas wyjazdów służbowych oraz pełnienie dyżurów telefonicznych
 • Przygotowywanie projektów sprostowań, wyjaśnień, odpowiedzi i polemik prasowych na podstawie materiałów z komórek organizacyjnych Ministerstwa
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z dziennikarzami, a także z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami z otoczenia resortu w zakresie komunikacji społecznej; współpraca ze służbami prasowymi KPRM, ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych oraz organizacji współpracujących z Ministerstwem


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Nietypowe godziny pracy (zróżnicowane godziny pracy, również w dni wolne). Stres związany z pracą pod presją czasu i reprezentowaniem Biura w spotkaniach roboczych z przedstawicielami zewnętrznych podmiotów. Krótkie terminy na wykonanie zleconych przez Kierownictwo ME zadań.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: II piętro,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 695-82-02 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@me.gov.pl


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

4 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z komunikacją społeczną lub obsługą mediów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Orientacja w aktualnych zagadnieniach z zakresu gospodarki, energetyki i górnictwa
 • Znajomość przepisów prawa prasowego i ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Umiejętność szybkiego i poprawnego pisania informacji prasowych
 • Znajomość rynku mediów
 • Wiedza z zakresu komunikacji społecznej, marketingu politycznego i tworzenia analiz tematycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętności z zakresu wystąpień publicznych
 • Umiejętność pracy koncepcyjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-13
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „BKS-10”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry