Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Energii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa w Zespole ds. Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Ministerstwo Energii
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpraca przy prowadzeniu spraw związanych z cyberbezpieczeństwem w obszarze będącym w kompetencji Ministra Energii, dotyczącym realizacji przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Koordynowanie współpracy międzynarodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Współpraca przy opracowywaniu dokumentów strategicznych z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym Krajowych Ram Cyberbezpieczeństwa, planu działań do Krajowych Ram Cyberbezpieczeństwa, projektów ustaw oraz aktów wykonawczych
 • Opracowywanie wkładów do krajowych i międzynarodowych dokumentów rządowych i pozarządowych z zakresu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
 • Przeprowadzanie analiz porównawczych rozwiązań legislacyjnych różnych krajów UE
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi ME przy wykonywaniu obowiązków w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni dotyczących działu informatyzacja, wynikających z ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE
 • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w tym branie udziału w pracach komitetów, grup i zespołów
 • Branie udziału w uzgodnieniach międzyresortowych stanowisk rządu do dokumentów legislacyjnych i pozalegislacyjnych w zakresie kompetencji Zespołu


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: VI piętro,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 695-86-17 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@me.gov.pl


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

4 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej, w tym w zakresie bezpieczeństwa informacji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE, CONFIDENCIAL UE i NATO CONFIDENCIAL lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość „Krajowych Ram Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Strategii bezpieczeństwa cybernetycznego UE: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń”
 • Znajomość aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych dotyczących problematyki bezpieczeństwa sieci i informacji w Polsce i UE
 • Znajomość ustaw: o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, Prawo telekomunikacyjne, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o służbie cywilnej, o zarządzaniu kryzysowym
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • Umiejętności interpersonalne, w tym: umiejętność skutecznej komunikacji i argumentacji, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność współpracy w grupie, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, umiejętność negocjacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Ukończone studia podyplomowe z zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Ukończony specjalistyczny kurs służb ochrony państwa
 • Ukończony kurs z zakresu kształtowania polityki i strategii cyberbezpieczeństwa
 • Umiejętność planowania strategicznego
 • Dobra znajomość norm ISO/IEC serii 27000


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE, CONFIDENCIAL UE i NATO CONFIDENCIAL lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie: ukończonych studiów podyplomowych z zarządzania bezpieczeństwem informacji, ukończonego specjalistycznego kursu służb ochrony państwa i/lub kursu z zakresu kształtowania polityki i strategii cyberbezpieczeństwa
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie C1

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  • z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DZK-7”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry