Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw naboru i promocji zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Spraw Pracowniczych w Biurze Dyrektora Generalnego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja procesu naboru do korpusu służby cywilnej w KPRM oraz procesu rekrutacji wewnętrznej w KPRM, w tym dokonywanie weryfikacji formalnej ofert, współpraca przy opracowywaniu ogłoszeń oraz sporządzaniu protokołów z przeprowadzonych naborów; uczestnictwo w komisji ds. naboru oraz pełnienie roli opiniodawczo-doradczej w zakresie metod i technik selekcji; koordynacja procesu pierwszego zatrudnienia dla absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w KPRM;
 • koordynacja procesu przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy oraz obsługa organizacyjna prac Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Kancelarii;
 • planowanie i realizacja działań związanych z promocją KPRM jako pożądanego pracodawcy, w tym na rzecz zatrudniania w KPRM osób z niepełnosprawnością, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz instytucji (wśród osób zatrudnionych, jak i kandydatek/kandydatów do pracy), w szczególności opracowywanie projektów informacyjno-promocyjnych, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi (m.in. uczelnie polskie i zagraniczne, organizacje studenckie, organizacje promocji zatrudnienia, organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością, urzędy pracy);
 • prowadzenie komunikacji wewnątrz oraz na zewnątrz instytucji w zakresie budowania pozytywnego wizerunku KPRM (przede wszystkim w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi), w szczególności poprzez działania informacyjne na portalu wewnętrznym oraz na stronie internetowej KPRM (we współpracy z Centrum Informacyjnym Rządu) i innych dostępnych platformach wymiany informacji (m.in. projektowanie, monitorowanie i aktualizacja treści stron internetowych i intranetowych); dokonywanie zmian na stronie BIP w zakresie merytorycznym odpowiadającym działalności pionu kadrowego; publikacja na portalu informacji o naborach prowadzonych przez instytucje zewnętrzne;
 • współpraca i realizacja w zastępstwie zadań związanych ze sporządzaniem i aktualizacją regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych oraz opisów stanowisk pracy w KPRM (dla ok. 700 pracowników), w tym weryfikacja poprawności formalnej sporządzonych opisów oraz ich zgodność z regulaminami wewnętrznymi komórek organizacyjnych KPRM;
 • udział w tworzeniu i aktualizacji procedur wewnętrznych w KPRM w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w zakresie przeprowadzania procesu naboru i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej KPRM;
 • realizacja, w zastępstwie, zadań związanych z nawiązaniem, trwaniem i ustaniem współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie świadczenia na rzecz KPRM usług (np. z zakresu medycyny pracy) oraz koordynacja we wskazanym przez przełożonych zakresie udzielania odpowiedzi i przekazywania materiałów w trakcie prowadzonych kontroli, a także okresowych sprawozdań z działalności Wydziału;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie możliwości korzystania przez pracowników KPRM z ośrodków wypoczynkowych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Praca związana jest z permanentną obsługą klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Gmach został wzniesiony w 1900 r. Obecnie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Budynek wielokondygnacyjny, wyposażony w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku zainstalowane są 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pracownikom oferujemy:
• wynagrodzenie zasadnicze w wysokości około 4870 zł brutto (tj. mnożnik około 2,6),
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• „trzynaste” wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
• „ruchomy czas pracy” – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.30,
• bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych,
• bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach kulturalnych),
• możliwość korzystania po preferencyjnych cenach z usług współpracujących z pracodawcą ośrodków wypoczynkowych,
• dopłatę do kart sportowych, parking dla rowerów, możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych,
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
• możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• stołówkę pracowniczą w budynku KPRM, pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• wolontariat pracowniczy – możliwość angażowania się w zorganizowane akcje na rzecz osób potrzebujących,
• dobrą lokalizację, miłą atmosferę pracy.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem: http://bip.kprm.gov.pl/download/75/35810/wzoroswiadczenia.docx
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/praca-w-kprm/3725,Praca-w-KPRM.html
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.
Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie).

Dodatkowe informacje: nr. tel. (22) 694 73 08 (komórka ds. kadr), nr. tel. (22) 694 70 29 (Biuro Dyrektora Generalnego).


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w komórce kadrowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi oraz wybranych elementów prawa pracy
 • Znajomość uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu psychologii lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub public relations
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze naboru w służbie cywilnej
 • Przeszkolenie w zakresie rekrutacji pracowników, redakcji BIP, redakcji tekstów i stron www, ochrony danych osobowych, public relations, budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy, autoprezentacji i wystąpień publicznych, zarządzania zasobami ludzkimi, elementów prawa pracy
 • Znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego na poziomie B2


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkoleń
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języków obcych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
  z dopiskiem: BDG.WSP.7100.1.1.1.2019, pok. 234.

  Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15), przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry