Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie prac związanych z przeciwdziałaniem unikania i uchylania się od opodatkowania oraz prowadzeniem spraw umów międzynarodowych, uczestniczenie w procesie negocjacji umów międzynarodowych w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, w tym prowadzenie procedur ustawowych związanych z uzyskaniem zgody Prezesa Rady Ministrów na podjęcie negocjacji, zgody Rady Ministrów na podpisanie wynegocjowanej umowy oraz procesem ratyfikacji podpisanej umowy.
 • Uczestniczenie w procesie opiniowania aktów prawnych i umów międzynarodowych dotyczących przepisów podatkowych z zakresu właściwości wydziału.
 • Prowadzenie międzynarodowej współpracy z komitetami i grupami roboczymi Rady Unii Europejskiej w zakresie problematyki unikania podwójnego opodatkowania i uchylania się od opodatkowania.
 • Reprezentowanie stanowiska ministra właściwego do spraw finansów publicznych podczas konferencji, seminariów, warsztatów i innych spotkań w zakresie właściwości wydziału, związanej z prowadzeniem polityki podatkowej przeciwdziałania unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania.
 • Uczestniczenie w posiedzeniach Komitetu do Spraw Podatkowych OECD oraz współpraca z jego grupami roboczymi z zakresu polityki podatkowej, między innymi poprzez opracowywanie informacji wystąpień i innej dokumentacji.
 • Przeprowadzanie analiz aktów prawnych dotyczących przepisów podatkowych oraz projektów aktów prawnych i dokumentów, pod kątem, ich spójności z celami polityki podatkowej państwa i zgodności z regulacjami podatkowymi OECD.
 • Zawieranie, w ramach procedur wzajemnego porozumienia, ogólnych porozumień z zakresu unikania i eliminowania podwójnego opodatkowania, w tym analiza celowości zawarcia porozumienia oraz ustalenie jego treści.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz związane z udziałem w spotkaniach grup roboczych w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), udziale w negocjacjach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu).

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 694-43-87.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze prawa podatkowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość polskiego prawa podatkowego (PIT, CIT, Ordynacja podatkowa)
 • Znajomość problematyki międzynarodowego prawa podatkowego oraz współpracy międzynarodowej, w szczególności przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność negocjacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość innego języka UE lub języka rosyjskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się nim w typowych sytuacjach komunikacyjnych
 • Znajomość procedury legislacyjnej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (NIE HONORUJEMY KOPII DOKUMENTU JEDYNIE OŚWIADCZENIE)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-13
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/11/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry