Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista

ul. Giełdowa 7/9,
01-211 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w stosunku do podmiotów zagranicznych, które wprowadziły do obrotu wyroby niezgodne z wymaganiami oraz współpraca w tym zakresie z organami nadzoru rynku w innych krajach Unii Europejskiej oraz z delegaturami UKE, które prowadziły działania kontrolne;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie właściwości wydziału;
 • udzielanie wsparcia pracownikom delegatur UKE w zakresie oceny zgodności wyrobów oraz w zakresie sporządzania opinii dla organów celnych, dotyczących oceny czy zgłoszony wyrób podlega wymaganiom dyrektyw EMC, RED, ErP;
 • prowadzenie i aktualizacja listy wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami zamieszczonej na stronie internetowej UKE i na portalu rządowym https://danepubliczne.gov.pl/;
 • śledzenie zmian w wykazach norm zharmonizowanych z dyrektywami EMC i RED;
 • rozpatrywanie wniosków i skarg dotyczących wykonywanych przez UKE zadań w zakresie kontroli znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym urządzeń radiowych, oraz instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu, a także wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu oraz produktów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie etykiet;
 • monitorowanie sprzedaży wyrobów za pośrednictwem Internetu, a w szczególności: współpraca z portalami internetowymi w tym zakresie, podejmowanie działań w celu usunięcia aukcji internetowych oferujących wyroby niezgodne oraz podejmowanie działań celem identyfikacji podmiotów wprowadzających wyroby niezgodne i podjęcia wobec nich działań zmierzających do przeciwdziałania temu procederowi, a także analiza rynku internetowego oraz przygotowywanie wniosków.


Warunki pracy

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
- budynek przystosowanym dla osób niepełnosprawnych;
- praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Inne informacje:
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do udziału w naborze.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania w placówce pocztowej.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
- sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
- test wiedzy;
- test językowy;
- test kompetencyjny;
- rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 489 oraz pod adresem poczty elektronicznej: rekrutacja@uke.gov.pl.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy w obszarze: stosowania prawa administracyjnego lub nadzoru rynku i systemu oceny zgodności;

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, o kompatybilności elektromagnetycznej, o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw, o systemie oceny zgodności; o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku; Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość przepisów rozporządzeń ekoprojektu oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 765/2008 wraz z aktami implementowanymi tym rozporządzeniem;
 • wiedza z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, radiokomunikacji i telekomunikacji;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/05/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry