Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw realizacji obsługi informatycznej systemów CAS/DAS w Centralnym Laboratorium Badawczym, oddział w Krakowie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzoruje modernizację systemów CAS/DAS
 • Na bieżąco administruje, utrzymuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa i dostępność systemów CAS/DAS w krajowej sieci monitoringu powietrza
 • Utrzymuje ciągłość agregacji danych i ich przesył na serwer JPOAT, utrzymuje komunikację w systemie GSM
 • Współpracuje z Wydziałem Informatyki GIOŚ w zakresie określenia standardów realizacji poszczególnych elementów systemów CAS/DAS oraz określenia parametrów technicznych związanych z ich funkcjonowaniem
 • Współpracuje z firmami zewnętrznymi w zakresie powierzonych zadań związanych z rozwojem systemów CAS/DAS, w celu zapewnienia wymaganej efektywności i niezawodności oraz wymaganego poziomu bezpieczeństwa
 • Wspiera pracowników merytorycznych GIOŚ w zakresie użytkowania systemów CAS/DAS
 • Uruchamia i testuje stworzone rozwiązania oraz tworzy ich dokumentacje techniczne


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-praca biurowo-administracyjna w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
-nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
-krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (wyjazdy krajowe do poszczególnych sieci monitoringu powietrza, pełnienie dyżurów w czasie występowania epizodów smogowych)
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony. Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 369-22-21


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze informatyki

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
na stanowisku Administratora IT albo w zakresie bezpieczeństwa sieci komputerowych i systemów informatycznych lub podobnym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Przeszkolenie z zakresu administrowania systemami operacyjnymi
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Praktyczna wiedza z zakresu instalacji i administrowania systemami operacyjnymi (Linux/Microsoft Windows), archiwizacji danych, wdrażania rozwiązań IT oraz wsparcia użytkowników
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych
 • Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych
 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania projektami informatycznymi
 • Znajomość Bazy danych Postgress, Oracle
 • Znajomość systemu zarządzania w laboratoriach badawczych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-05
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  31/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry