Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Regionalny Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista

ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowuje oraz prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi i przepisami wewnętrznymi, w tym przygotowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzania postępowań (m.in. SIWZ, ogłoszeń), publikuje ogłoszenia, uczestniczy w pracach komisji przetargowych (jako sekretarz, członek lub przewodniczący), sporządza pisma i prowadzi korespondencję z wykonawcami, bada i ocenia wnioski oraz oferty składane w postępowaniach, przeprowadza procedury zawierania umów z wykonawcami, prowadzi działania w zakresie procedur odwoławczych, dokumentuje przebieg postępowania, kompletuje dokumentację, przygotowuje dokumentację do archiwizacji;
 • analizuje i opiniuje wnioski o udzielenie zamówienia publicznego pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi przepisami regulującymi udzielanie zamówień w RDOŚ;
 • prowadzi procedury rozeznania rynku dla zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wewnętrznymi przepisami regulującymi udzielanie zamówień w RDOŚ;
 • przygotowuje roczny plan zamówień publicznych oraz sprawozdania z jego realizacji oraz innych informacji w zakresie realizacji zamówień publicznych w RDOŚ;
 • opiniuje wnioski o zmianę w planie zamówień publicznych, w celu zapewnienia zgodności proponowanych zmian z ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi przepisami regulującymi udzielanie zamówień publicznych w RDOŚ;
 • przygotowuje projekty zarządzeń w zakresie zamówień publicznych oraz w zakresie pozostającym w kompetencji wydziału do akceptacji Regionalnego Dyrektora oraz prowadzi ewidencję zarządzeń;
 • opracowuje, na podstawie materiałów otrzymanych z wydziałów RDOŚ, roczne sprawozdanie z działalności RDOŚ.


Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów;
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h dziennie;
• obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
• kontakt z klientem zewnętrznym;
• stanowisko zlokalizowane jest w pokoju biurowym na IV piętrze; w pięciokondygnacyjnym budynku, posiadającym dwie windy osobowe;
• przed budynkiem urzędu brak podjazdu dla wózków inwalidzkich;
• windy oraz toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen
Oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Planowane techniki i metody naboru:
Etap I – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy,
Etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefoniczne lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail.

Oferty można odbierać w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod nr telefonu: 32/42-06-829.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe prawnicze/ekonomiczne/administracyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze zamówień publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych;
 • znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych, Kodeksu cywilnego w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych, o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości w zakresie zamówień publicznych, o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego;
 • dokładność, terminowość;
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność negocjacji;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia z zakresu zamówień publicznych (certyfikaty, zaświadczenia o ukończoniu kursów, szkoleń etc.),
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/06/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry