Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 22/01/2019.

Główny specjalista ds. badań i analiz – Regionalny doradca i promotor ZSK

01-180 Warszawa, mazowieckie

Instytut Badań Edukacyjnych

Opis stanowiska pracy

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia ponad 130 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów – z których większość to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Posiadają oni bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.
Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” na stanowisko:

Główny specjalista ds. badań i analiz – Regionalny doradca i promotor
Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji (ZSK)
NR REF.: ZSK2/Z2/GSRP/3/0512/IP
Miejsce pracy Warszawa i teren województwa mazowieckiegoZatrudniony pracownik będzie prowadził działania związane z przekazywaniem wiedzy i doradztwem w zakresie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Pierwszym zadaniem będzie nawiązanie i rozwój relacji z interesariuszami
i odbiorcami ZSK w regionie mazowieckim zgodnie z Ustawą o ZSK.
Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie:
www kwalifikacje edu pl


Główne obowiązki:
• identyfikacja odbiorców i interesariuszy ZSK w regionie np. z administracji
samorządowej, urzędów, NGO, pracodawców, organizacji branżowych, uczelni,
instytucji szkoleniowych, doradców zawodowych i edukacyjnych,
• nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z odbiorcami i interesariuszami ZSK w
regionach, m.in. poprzez spotkania z nimi na terenie województwa oraz
działania w zakresie docierania do ww. podmiotów i dostarczania im wiedzy
jakiej potrzebują nt. ZSK,
• aktywne, przekonujące i skuteczne zapraszanie do współpracy, udziału w
konferencjach, korzystania z doradztwa,
• pozyskiwanie potrzeb informacyjnych od potencjalnych odbiorców ZSK i
interesariuszy (ankiety, wywiady, seminaria) i ich analiza
• pod kątem sformułowania zakresu doradztwa,
• usługi doradcze z obszaru tworzenia i wdrożenia ZSK (wyjaśnianie zasad
działania i ról podmiotów uczestniczących, przekazywanie korzyści),
• przygotowanie i prowadzenie seminariów i konferencji,
• udział w tworzeniu i rozwoju sieci współpracy pomiędzy doradcami IBE,
• przygotowanie sprawozdań z działalności w regionie w odniesieniu do
planowanych celów i zadań zgodnie z obowiązującymi w IBE zasadami.

Wymagania

• doświadczenie w pozyskiwaniu do współpracy różnych instytucji (urzędów,
przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, firm sponsorujących),
• doświadczenie zawodowe co najmniej 5 letnie,
• doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu konferencji, seminariów,
eventów,
• umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym (doświadczenie w
redakcji tekstów) i słowem mówionym (doświadczeniu w przeprowadzaniu
prezentacji dla dużych grup),
• wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne, wytrwałość,
• dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych, mile widziane prawo jazdy
kat. B,
• wysoka umiejętność dobrej organizacji pracy i orientacja na jakość w oparciu o
zasady prowadzenia projektu,
• umiejętność i chęć uczenia się oraz rozwoju w tematykach związanych z:
funkcjonowaniem regionalnego rynku pracy, powiązaniami systemu edukacji z
rynkiem pracy, metod sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych na
drodze poza formalnej edukacji itp.,
• wykształcenie wyższe,
• kurs zrządzania zmianą i projektami – mile widziana,
• dobra znajomość pakietu MS Office,
• znajomość języka angielskiego, min B1.

Oferujemy:

• Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w
doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu
rozwiązań edukacyjnych.
• Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
• Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń
projektu.

Warunki zatrudnienia:
• zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres
próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji
projektu tj. do 31.12.2019 r.
• Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących
wdrażania ZSK.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do 18 lutego 2018 r. wpisując w tytule: NR REF.: ZSK2/Z2/GSRP/3/0512/IPProsimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”
IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne

Prezentacja firmy

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne... badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Od 1 października 2010 r. Instytut zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 618) przyjął formę instytutu badawczego. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
22/02/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Czas trwania umowy:
do 31.12.2019
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 5 do 10 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Nauka / Edukacja / Szkolenia , Praca Administracja biurowa , Praca Administracja Publiczna , Praca Badania / Rozwój , Praca Logistyka
do góry