Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny księgowy W Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi

90-113 Łódź, ul Traugutta 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w celu zapewnienia: - właściwego przebiegu operacji gospodarczych;
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 • dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej operacji gospodarczych,
 • opracowywanie planów finansowych zgodnie z przepisami jak i przestrzeganie zgodności wydatków z zatwierdzonym przez Wojewodę planem finansowym jednostki, w tym w układzie tradycyjnym jak i zadaniowym wraz z częścią opisową w wersji papierowej i elektronicznej oraz wprowadzanie do systemu TREZOR,
 • sporządzanie harmonogramu wydatków budżetowych dla jednostki oraz podległych jednostek powiatowych na obszarze województwa w podziale na grupy wydatków( w systemie TREZOR i w wersji papierowej),
 • sporządzanie prognoz wydatków budżetowych i zapotrzebowania na środki budżetowe dla jednostki oraz podległych jednostek powiatowych na obszarze województwa (w systemie TREZOR oraz w wersji papierowej),
 • sporządzanie wniosków o zmiany w planie finansowym wydatków w układzie tradycyjnym jak i zadaniowym oraz ich tworzenie w systemie TREZOR,
 • sporządzane wniosków, rozliczanie dotacji, monitorowanie kwot wpływających z dotacji oraz dokonywanie podziału zwróconych kwot z dotacji w układzie tradycyjnym i zadaniowym,
 • prowadzenie i koordynowanie księgowości oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej i budżetowej w celu zapewnienia: - terminowego przekazywania rzetelenych informacji dot. wykonania wydatków i dochodów; - prawidłowego i terminowego dokonywania rozliczeń finansowych (m.in. podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Funduszu Pracy); - udzielanie wyjaśnień komórkom kontroli wewnętrznej i organom kontroli zewnętrznej;
 • nadzorowanie prac i realizowanie zadań z zakresu rachunkowości oraz kierowanie pracą podległego pracownika w celu prawidłowego ewidencjonowania i rozliczenia wydatkowanych środków budżetowych,
 • nadzorowanie prawidłowości naliczeń wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • nadzorowanie i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w systemie bankowości elektronicznej, w celu realizacji zobowiązań wynikających z planu budżetu lub planu finansowego dysponenta III stopnia oraz harmonogramu dochodów i wydatków,
 • akceptowanie pod względem finansowym i podpisywanie wspólnie z kierownikiem jednostki umów zawieranych przez Inspektorat,
 • nadzorowanie gospodarki kasowej w celu zapewnienia przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych,
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu w celu przekazywania dysponentowi głównemu rzetelnych informacji z wykonania budżetu dysponenta III stopnia, w obowiązujących terminach (miesięcznych, kwartalnych, rocznych),
 • opracowywanie analiz, kalkulacji oraz zestawień dla Wojewody I jednostki nadrzędnej oraz prowadzenie korespondencji w w/w zakresie.


Warunki pracy

-praca w siedzibie Inspektoratu,
-praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin,
-miejsce działań na XIV piętrze w siedzibie Urzędu
-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - windy, podjazd.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie spełnia jeden z poniższych warunków: • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
w księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, o ubezpieczeniach społecznych, prawa pracy oraz prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych, ustaw i rozporządzeń
 • Umiejętność analitycznego myślenia i łatwość pisemnego formułowania wniosków
 • Umiejętność kierowania Zespołem
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych oraz finansowo-księgowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Praca w księgowości na stanowisku głównego księgowego lub specjalisty ds. księgowości w administracji publicznej,
 • Znajomość programów finansowo – księgowych, TREZOR, BUZA, PŁATNIK,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych,
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
 • Samodzielność terminowość i rzetelność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-09
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  90-113 Łódź, Traugutta 25 XIV piętro pokój 1419

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/03/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry