Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Iławie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Iławie
14-200 Iława, ul. Tadeusza Kościuszki 33A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości budżetowej.
 • Obsługa finansowo - księgowa Inspektoratu.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 • Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych.
 • Opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki.
 • Kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych, dokonywanie przelewów.
 • Dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych.
 • Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej.
 • Sporządzenie sprawozdań budżetowych, finansowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń pracowników jednostki.
 • Sporządzanie listy płac pracowników Inspektoratu.
 • Prowadzenie kart zasiłkowych i kart wynagrodzeń.
 • Dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń pracowników jednostki do ZUS.
 • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników Inspektoratu.
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu pracowników Inspektoratu.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników oraz wyliczenie przysługującego pracownikom urlopu wypoczynkowego.
 • Sporządzanie i podpisywanie raportów kasowych.
 • Terminowe przekazywanie potrąceń z listy płac oraz składek ubezpieczeniowych.
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach i zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT-11, PIT-4R oraz PIT-8AR.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.


Warunki pracy

- praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera do 4 godzin;
- norma dobowa czasu pracy wynosi 20 godzin tygodniowo (4 godziny dziennie);
- pomieszczenie głównego księgowego zlokalizowane na parterze budynku, pomieszczenia higieniczno - sanitarne i ciągi piesze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "oferta pracy - inspektor nadzoru budowlanego", osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego.
Oferty złożone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane, nie będą również odsyłane.
Dokumenty wymagane: życiorys, list motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.
Kandydaci zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia dlatego prosimy podać nr telefonu komórkowego.
Osoby niezakwalifikowane nie zostaną zaproszone do dalszych etapów rekrutacji a ich oferty zostaną zniszczone w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (89) 644-81-41 lub fax (89) 648-89-44.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość oprogramowania do obsługi finansowo-kadrowej.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 • Znajomość obsługi programu Płatnik.
 • Znajomość obsługi programu Kadry i Płace ROMAD.
 • Znajomość Portalu Statystycznego GUS.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry