Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

audytor wewnętrzny do spraw audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie zadań audytowych w celu zbadania systemów zarzadzania i kontroli wewnętrznej w obszarze poddanym audytowi i sporządzanie obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli zarządczej,
 • realizowanie czynności doradczych na wniosek Komendanta Oddziału lub z własnej inicjatywy w celu przedstawienia opinii i zaleceń usprawniajacych funkcjonowanie Oddziału,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczacej zadań audytowych w celu dokumentowania ich przebiegu i wyniku,
 • uczestniczenie w opracowywaniu rocznego planu audytu wewnętrznego w BiOSG poprzez dokonywanie analizy dokumentów, materiałów i innych informacji w celu identyfikacji i analizy ryzyka związanego z funkcjonowaniem Oddziału w zakresie niezbędnym do opracowania rocznego planu audytu,
 • uczestniczenie w sporzadzaniu sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego w celu przekazania informacji do Ministerstwa Finansów o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu dokonania oceny działań jednostki podjetych w zakresie realizacji rekomendacji z przeprowadzonych zadań audytowych,
 • prowadzenie pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego w celu gromadzenia informacji dotyczących działania audytu wewnętrznego w BiOSG i obszarów ryzyka, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego,
 • opracowywanie programu powierzonych zadań audytowych w celu ustalenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego zadania oraz narzedzi badawczych.


Warunki pracy

Czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej (praca w systemie jednozmianowym), praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym (również powyżej 4 godzin dziennie), brak podległych pracowników.
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie - wykonywanie zadań w placówkach SG, wykonywanie czynności audytorskich w terenie, np. wizytacja na miejscu;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (szkolenia, odprawy np. w KGSG w celu szkolenia i opracowania wspólnych założeń wykorzystywanych do zadań audytowych).
Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu z audytorami wewnętrznymi z KGSG oraz audytorami Oddziałów SG.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: I piętro w budynku wielokondygnacyjnym na terenie kompleksu koszarowego Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37 - 700 Przemyśl. Budynek posiada windę i jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz inne urządzenia biurowe (np. telefon, fax, kserokopiarka, niszczarka, skaner).
Na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników.
Cel istnienia stanowiska pracy: przeprowadzenie audytu wewnętrznego w BiOSG celem dostarczenia Komendantowi Oddziału oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Oddziale. Wykonywanie czynności doradczych mających na celu przedstawienie propozycji usprawnienia funkcjonowania Oddziału. Stanowisko pracy wymaga podejmowania samodzielnych decyzji o sposobie realizacji zadań w oparciu o sprecyzowany cel. Większość działań audytora oparta jest na jego wiedzy i doświadczeniu. Czynności audytorskie wymagają od audytora kreatywności. Charakter pracy wymaga zdolności analitycznego myślenia, systematyczności, skrupulatności, dokładności i dobrej organizacji pracy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
1. Wynagrodzenie zasadnicze na powyższym stanowisku wynosi 4 566,15 zł brutto plus ewentualnie dodatek za wysługę lat (zgodnie z indywidualnym stażem pracy). NA PROŚBĘ KANDYDATA JEST MOŻLIWE ZMNIEJSZENIE WYMIARU ETATU.
2. Oferty niekompletne lub otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w Urzędzie lub data stempla pocztowego).
3. Uzupełnianie ofert jest możliwe poprzez Urząd Pocztowy lub Kancelarię Jawną w terminie do dnia 21.06.2019 r.
4. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania niezbędnego:
- w zakresie wykształcenia to m.in. kopia świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły;
- w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy to np. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów, które potwierdzą wymagane niezbędne doświadczenie - RODZAJ i DŁUGOŚĆ;
- w zakresie specjalistycznych, zawodowych uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku audytora wewnętrznego, określonych w ustawie o finansach publicznych, to kopie dokumentów potwierdzających posiadane certyfikaty lub kopie dokumentów potwierdzających zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów w latach 2003-2006, lub kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień biegłego rewidenta lub dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego oraz kopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych.
5. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
6. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego.
7. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.
8. Aplikacje osób niezakwalifikowanych do dalszych etapów naboru zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
9. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku składania ofert przez osoby niepełnosprawne proszę o dołączenie do aplikacji kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
10. Prosimy o kompletne kserokopie dokumentów.
11. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru na stanowiska cywilne, które są dostępne na stronie BiOSG w zakładce: " PRACA W BiOSG" pod adresem:
http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni
12. Prosimy o korzystanie ze wzoru oświadczenia obowiązującego przy naborze do pracy, który jest również dostępny na stronie BIP BiOSG, w zakładce "Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej" pod adresem: http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu
13. UWAGA! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części: Dokumenty i oświadczenia niezbędne. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane i uwiarygodnione własnoręcznym podpisem dokumenty i oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa się taką aplikację, w której list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydatkę/kandydata DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. Ponadto, w liście motywacyjnym należy wskazać stanowisko (dokładna nazwa stanowiska oraz ewentualnie nr ogłoszenia), o które kandydat/kandydatka się ubiega. DOKUMENTACJĘ NALEŻY SKŁADAĆ W JĘZYKU POLSKIM, W INNYM PRZYPADKU WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE SPORZĄDZONEGO TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK POLSKI PRZEZ UPRAWNIONEGO TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 16 673 2254, 16 673 2875, 16 673 2077.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia w pracy w komórce audytu wewnętrznego,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Specjalistyczne, zawodowe uprawnienia niezbędne (z punktu widzenia formalnoprawnego) do wykonywania pracy na stanowisku audytora wewnętrznego, określone w ustawie o finansach publicznych, tj.:
 • a) certyfikaty: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA lub
 • b) egzamin zdany przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów w latach 2003 - 2006 lub
 • c) uprawnienia biegłego rewidenta lub
 • d) dwuletnia praktyka (zgodnie z definicją określoną w ustawie o finansach publicznych) w zakresie audytu wewnętrznego i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 • Znajomość standardów audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach finansów publicznych.
 • Umiejętność pracy w zespole, analityczne i syntetyczne myślenie, umiejętność prowadzenia negocjacji, komunikatywność, umiejętności redakcyjne, rozwiazywanie problemów, działanie w sytuacjach nieprzewidywalnych.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopie dokumentów potwierdzajacych specjalistyczne, zawodowe uprawnienia niezbędne (z punktu widzenia formalnoprawnego) do wykonywania pracy na stanowisku audytora wewnętrznego, określone w ustawie o finansach publicznych, tj.:
  • a) kopie certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA lub
  • b) kopie dokumentów potwierdzajacych zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów w latach 2003 - 2006 lub
  • c) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień biegłego rewidenta lub
  • d) kopie dokumentów potwierdzajacych posiadanie dwuletniej praktyki (zgodnie z definicją określoną w ustawie o finansach publicznych) w zakresie audytu wewnętrznego i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanego przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
  • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzajacych niepełnosprawność (aktualne orzeczenie ustalajace stopień niepełnosprawności lub kopie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, w przypadku jego posiadania.
 • Kopie dokumentów potwierdzajacych inne kompetencje, wiedzę lub umiejętności (znajomość standardów audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach finansów publicznych; umiejętność pracy w zespole, analityczne i syntetyczne myślenie, umiejętność prowadzenia negocjacji, komunikatywność, umiejętności redakcyjne, rozwiazywanie problemów, działanie w sytuacjach nieprzewidywalnych).
 • Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu (dostępna na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej).

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry