Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/03/2019.

Opis stanowiska pracy


Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent do spraw obsługi wypłat świadczeń emerytalno-rentowych i zwrotów w Wydziale Wypłat

ul. Pawińskiego 17/21

Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Naliczanie wypłat (terminowych, pozaterminowych i zagranicznych) i generowanie wydruków wypłatowych oraz plików z przekazami i przelewami w SI Emeryt.
 • Wprowadzanie do SI Emeryt danych o zwrotach i wpłatach oraz generowanie i drukowanie raportów dotyczących zwrotów i wpłat.
 • Kontrolowanie i uzgadnianie danych zapisywanych na indywidualnych kontach składkowych (anulowania, zwroty, korekty, wypłaty pozaterminowe) i danych z dokumentacji wypłatowej.
 • Sporządzanie wniosków na wypłatę świadczeń i rozfinansowań zwrotów .
 • Ustalanie z poszczególnymi zespołami wydziałów ustalania świadczeń składników wpłat i okresu za jaki zostały one dokonane przez świadczeniobiorców lub inne organy emerytalne na konto Zakładu oraz dokonywanie rozliczeń zwrotów i wpłat na poszczególne składniki zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej.
 • Wprowadzanie danych i przygotowywanie zbiorówek wypłat pozasystemowych przygotowanych na podstawie poleceń wypłaty.
 • Udzielanie informacji z zakresu wypłat, zwrotów i wpłat świadczeń emerytalno-rentowych pracownikom wydziałów ustalania świadczeń.


Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

1) praca biurowa,
2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4) użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5) oświetlenie naturalne i sztuczne.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSW > Dokumenty do pobrania

(http://bip.zer.msw.gov.pl/bze/praca-w-zer-mswia/dokumenty-do-pobrani/5123,Oswiadczenie-kandydata.html ).
Oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenie.

Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia świadectwa, dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.
Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres wykonywanej pracy np. kopia świadectwa pracy, w przypadku umowy o pracę lub kopia zaświadczenia w przypadku umowy zlecenia, o dzieło, wolontariatu lub praktyk (sam dokument umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie jest dokumentem potwierdzającym okresy doświadczenia zawodowego).

Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji zostaną powiadomieni mailowo.

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych (z uwzględnieniem informacji umieszczonych w części "WARUNKI PRACY").

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Techniki i metody naboru:(w zależności od liczby kandydatów):
- weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
- sprawdzian wiedzy merytorycznej i rozmowa kwalifikacyjna lub tylko rozmowa kwalifikacyjna.

Proponowane wynagrodzenie: ok. 2520 zł brutto + ew. dodatek za wysługę lat.


Oferty można również wysłać na adres rekrutacja@zer.mswia.gov.pl (wymagane oświadczenie musi być zeskanowane; w przypadku zakwalifikowania kandydata do rozmów - kandydat jest zobowiązany dostarczyć oryginał tego oświadczenia).

Więcej informacji: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość pakietu Microsoft Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Znajomość przepisów emerytalno-rentowych w zakresie dokonywania wypłat świadczeń
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność poprawnego komunikowania się w mowie i na piśmie
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego
 • Znajomość dokumentów rozliczeniowych emitowanych w programie PŁATNIK


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-05
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
  Pawińskiego 17/21
  02-106, Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry