Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/12/2017.

Opis stanowiska pracy


Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent

ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie wszelkich czynności mających na celu prawidłowe prowadzenie wskazanego sekretariatu oraz zastępowanie pracowników wykonujących te same zadania w innych sekretariatach komórek organizacyjnych Zakładu
 • odbieranie, rejestrowanie w dziennikach korespondencyjnych i przekazywanie właściwym pracownikom korespondencji, zgodnie z dekretacją lub według określonych zasad, celem zapewnienia właściwego obiegu korespondencji w Zakładzie
 • prowadzenie rejestrów i innych wykazów niezbędnych w celu prawidłowego prowadzenia spraw w danym sekretariacie oraz rozdzielanie prasy codziennej
 • prowadzenie spraw w zakresie absencji pracowników właściwej komórki organizacyjnej w celu naniesienia odpowiednich informacji, m. in. na listę obecności
 • przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, odbieranie poczty ze skrzynki elektronicznej oraz obsługiwanie urządzeń biurowych w celu wsparcia bieżącej pracy naczelnika wydziału, zastępcy naczelnika wydziału oraz pracowników właściwej komórki organizacyjnej
 • zbieranie zapotrzebowań na materiały biurowe od pracowników danej komórki organizacyjnej, przekazywanie ich do odpowiedniej osoby oraz rozdzielanie otrzymanych z magazynu materiałów
 • porządkowanie i przygotowanie, w zakresie swojej właściwości, dokumentów jawnych w celu przekazania ich do Archiwum Zakładu lub do brakowania
 • przygotowywanie pism, zestawień, analiz i innych danych na polecenie naczelnika wydziału lub zastępcy naczelnika wydziału w celu wsparcia ich bieżącej pracy


Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Praca wymaga od pracownika przemieszczania się pomiędzy piętrami w celu realizacji powierzonych zadań.

Warunki pracy:
1) praca biurowa,
2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4) użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5) oświetlenie naturalne i sztuczne,
6) duża różnorodność dokumentów oraz informacji, które należy dobrze i szybko zidentyfikować, a także w krótkim czasie przekazać właściwym osobom.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Na kopercie oraz w liście motywacyjnym należy zamieścić nr ogłoszenia z BIP KPRM.

Proponowane wynagrodzenie to ok. 2024 zł brutto + ew. wysługa lat.

Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSW > Dokumenty do pobrania (bip.zer.msw.gov.pl/bze/praca-w-zer-mswia/dokumenty-do-pobrania/5123,Oswiadczenie-kandydata.html).
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”.
W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji zostaną powiadomieni mailowo.
Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych (z uwzględnieniem informacji umieszczonych w części "WARUNKI PRACY").

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
- próbka pracy kancelaryjnej,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Więcej informacji: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (faks, komputer, niszczarka, kserokopiarka) oraz poczty elektronicznej)
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność współpracy
 • znajomość programów MS Word, MS Excel
 • umiejętność działania w sytuacjach pod presją czasu
 • wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • posiadanie umiejętności interpersonalnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-10-02
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/09/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja państwowa
  do góry