Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/08/2018.

asystent

Olsztyn i teren woj. warmińsko-mazurskiego, warmińsko-mazurskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie
Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie dostępności produktów leczniczych, przeprowadzanie analiz zebranych raportów i przedstawianie wniosków bezpośredniemu przełożonemu,
 • przygotowywanie pod nadzorem inspektora farmaceutycznego projektów zgód na posiadanie w celach medycznych oraz stosowanie do badań klinicznych produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • przygotowywanie pod nadzorem inspektora farmaceutycznego projektów dokumentów umożliwiających wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze,
 • przygotowywanie pod nadzorem inspektora farmaceutycznego projektów zezwoleń na stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych produktów leczniczych zawierających w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe,
 • przygotowywanie zestawień statystycznych związanych z zadaniami wykonywanymi przez dział,
 • przeprowadzanie analiz skarg, wniosków oraz donosów dotyczących zagadnień farmaceutycznych i przedstawianie wniosków bezpośredniemu przełożonemu,
 • wykonywanie czynności pomocniczych pod nadzorem inspektora farmaceutycznego podczas kontroli oceny przydatności lokalu na prowadzenie działalności zawiązanej z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
 • wykonywanie czynności pomocniczych pod nadzorem inspektora farmaceutycznego podczas kontroli działalności aptek, punktów aptecznych, działów farmacji szpitalnej i placówek obrotu pozaaptecznego.


Warunki pracy

praca terenowo – biurowa,
praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera,
pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze, dostęp do budynku - windy/podjazd,
na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych,
urząd nie posiada samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne dostępna będzie na stronie www.bip.wif-olsztyn.pl w ciągu 1 tygodnia po upływie terminu składania ofert. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu. Przewidywalne wynagrodzenie zasadnicze 1000,63 zł. brutto + ew. dodatek stażowy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 895232206.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie zawodowe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość specyfiki i zadań Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • prawo jazdy kat. B używane w codziennej praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • odpowiedzialność, terminowość, dokładność,
 • odporność na sytuacje stresujące,
 • umiejętność sporządzania pism w postępowaniu administracyjnym.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-09-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/08/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry