Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 13/12/2018.

Opis stanowiska pracy


Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent

Podlaski Oddział Straży Granicznej
ul. gen. Józefa Bema 100
15-370 Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa urządzeń teleinformatycznych służących do przesyłania korespondencji oraz jej ewidencja.
 • Sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych do systemu informatycznego dotyczącego osób przekraczających granicę.
 • Zgłaszanie osobom uprawnionym nieprawidłowości występujących podczas obsługi sieci telekopiowej.


Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa;
- praca w systemie zmianowym 12 godz.;
- praca w porze nocnej;
- praca przed monitorem ekranowym poniżej połowy czasu pracy;
- pomieszczenie biurowe na I piętrze budynku z infrastrukturą w postaci korytarzy, klatek schodowych, schodów;
- budynek nie jest wyposażony w windę i sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- w budynku brak jest podłóg antypoślizgowych;
- narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka i skaner.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi 2 108,07 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie.
Oferty otrzymane po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia w urzędzie).
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty które nie zawierają wymaganych oraz uwiarygodnionych (OPATRZONYCH DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATA/KANDYDATKI) dokumentów i oświadczeń.
Kandydaci/kandydatki, których oferty spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyjętych formach selekcji (np. sprawdzianie wiedzy, wykonaniu zadania praktycznego czy rozmowy kwalifikacyjnej) i terminie ich przeprowadzenia.
Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów.
Oferty odrzucone zostaną niezwłocznie zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje w zakresie naboru można uzyskać pod nr tel. 85 685 47 32 .
Procedura naboru pracowników do pracy w POSG dostępna jest na stronie internetowej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

7 miesięcy doświadczenia zawodowego
w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dokładność
 • rzetelność
 • sumienność
 • kominikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-03-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  01/03/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry