Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/11/2019.

asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Koszalin, zachodniopomorskie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej Pracownia Serologii Oddziału Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Koszalinie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Ostrawicka 2
71-337 Szczecin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Diagnostyka serologiczna chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem badań .
 • Nadzór nad wyposażeniem badawczym wykorzystywanym w procesie diagnostyki laboratoryjnej.
 • Sprawdzanie prawidłowości działania sprzętu laboratoryjnego.
 • Monitorowanie środowiska oraz prowadzenie zapisów.
 • Sporządzanie sprawozdań z badań.
 • Współpraca z klientami i pracownikami w oddziale ZHW.


Warunki pracy

Praca w urzędowym laboratorium weterynaryjnym, diagnostyka serologiczna chorób zakaźnych zwierząt. Konieczność zachowania szczególnej ostrożności i dokładności. Możliwy kontakt z patogenami chorobotwórczymi dla człowieka. Praca w warunkach z zachowaniem jałowości mikrobiologicznej. Częste używanie środków dezynfekcyjnych. Obligatoryjne zachowanie wymogów SZ- systemu zarządzania. Praca w zespole, często pod presją czasu z wykorzystaniem sprzętu diagnostycznego i specjalistycznych zestawów diagnostycznych oraz sprzętu laboratoryjnego: cieplarki, łaźnie wodne, wirówki, spektrofotometr i inne.
Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu, brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu miesiąca od daty zakończenia naboru, natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale nie zatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy. Na wniosek kandydata złożone dokumenty mogą być zwrócone do rąk kandydata za osobistym pokwitowaniem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (094) 343 90 31, ( 094 ) 343 90 23 , (091) 4898221.
Proponowane wynagrodzenie 2.900 złotych miesięcznie.
Zatrudnienie od lipca 2019r.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii, biolog, mikrobiolog, biotechnolog, analityk medyczny

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
staż w laboratoriach mikrobiologicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP (dotyczy lekarza weterynarii),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry