Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/03/2019.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent laboratoryjny w Laboratorium Specjalistycznym w Kielcach

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie,
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie badań fizyko-chemicznych i organoleptycznych próbek artykułów rolno-spożywczych oraz opracowywanie i dokumentowanie uzyskiwanych wyników w celu oceny jakości handlowej.
 • Opracowywanie procedur badawczych, wdrażanie nowych metod badawczych i ich walidacja oraz szacowanie niepewności pomiarów w celu rozszerzenia oferty analitycznej laboratorium.
 • Utrzymywanie w gotowości analitycznej powierzonej nadzorowi aparatury pomiarowo-badawczej w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania analiz.
 • Wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań.
 • Analiza własna badań w celu uzyskania końcowego właściwego wyniku.
 • Uczestnictwo w planowaniu walidacji metod, sporządzanie zapotrzebowania na aparaturę, sprzęt i odczynniki, uczestnictwo w badaniach międzylaboratoryjnych oraz szkoleniach w celu utrzymania ciągłości pracy laboratorium.


Warunki pracy

- praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni,
- praca wymaga sprawności ruchowej,
- praca m.in. w pozycji stojącej,
- praca wymaga stałej koncentracji.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- obsługa monitorów ekranowych poniżej 4 godzin dziennie,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm,
- w budynku brak windy,
- podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
- praca z aparaturą i sprzętem analitycznym, praca z odczynnikami chemicznymi.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Pracownikom oferujemy:
• pracę w urzędzie centralnym, zajmującym się ochroną ekonomiczną konsumentów i wykrywaniem zafałszowań żywności,
• wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia),
• „trzynaste” wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju: udziału w szkoleniach, projektach, dofinansowania studiów podyplomowych, bezpłatnego udziału w zajęciach języka angielskiego organizowanego przez laboratorium,
• pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, nisko oprocentowane pożyczki mieszkaniowe, wsparcie socjalne),
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia grupowego, a także pakietu sportowego,
• pracę z nowoczesnymi technologiami i sprzętem laboratoryjnym,
• pracę z wykorzystaniem unikalnych w skali Polski, nowoczesnych metodyk badań, które służą wykrywaniu zafałszowań żywności,
• pracę w systemie ISO, który reguluje procesy i usprawnia działanie,
• pracę w małym zespole, z różnorodnymi zadaniami.
Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (41) 332 70 84.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe chemiczne lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kreatywność oraz umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność współpracy w zespole i komunikatywność,
 • dobre opanowanie warsztatu chemii instrumentalnej i znajomość klasycznych technik analitycznych,
 • samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-05
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Laboratorium Specjalistyczne w Kielcach
  ul. Zagnańska 91
  25-558 Kielce

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry