Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 13/11/2018.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

analityk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie prac analitycznych w Pracowni w Koszalinie z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury oraz specjalistycznych programów komputerowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
 • Bieżące prowadzenie zapisów z badań, kart kontrolnych, w protokołach, w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym zarządzającym pracą w Laboratorium
 • Przestrzeganie zasad i doskonalenia systemem zarządzania dotyczącego jakości w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w systemie jednozmianowym w siedzibie urzędu,
- praca przy specjalistycznej aparaturze do wykonywania analiz chemicznych oraz przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym,
- praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komunikatywności, stanowisko wymaga dobrego wzroku oraz odporności na stres.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku, w budynku brak windy, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji,
- stanowisko pracy wyposażone jest w specjalistyczną aparaturę do wykonywania analiz chemicznych, monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową, telefon.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys zawodowy i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. W ofercie prosimy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Kandydatki/kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym o terminach etapów naboru będą informowani pocztą elektroniczną lub telefoniczne.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty kandydatek/kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru, którzy nie zażądali zwrotu dokumentów złożonych w związku z przeprowadzonym naborem są niszczone po zakończeniu procedury naboru, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobami wybranymi w danym naborze.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 2078,00 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 48 59 508, 91 48 59 540.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie chemiczne lub wyższe z dziedziny nauk chemicznych lub dziedziny nauk technicznych

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
Powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium w przypadku wykształcenia średniego chemicznego lub bez doświadczenia zawodowego w laboratorium w przypadku wykształcenia wyższego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Podstawowa wiedza ze znajomości systemu zarządzania wg PN-EN ISO /IEC 17025
 • Umiejętność obsługi komputera i sprzętu laboratoryjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z metod badań oraz systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń z metod badań oraz systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-04
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry