Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 13/12/2018.

Administrator systemów i baz danych SQL

Katowice, śląskie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Opis stanowiska pracy

OR/15/17

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Z DNIA 17.11.2017 r.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Wydziale Organizacyjnym

w pełnym wymiarze czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

I. Wymagania:

niezbędne:

a. obywatelstwo polskie;

b. wykształcenie: wyższe; minimum licencjat; preferowany kierunek studiów: informatyka;

c. staż pracy: niewymagany;

d. znajomość przepisów ustaw:

- o samorządzie województwa;

e. dobra znajomość SQL, w szczególności MS SQL;

f. bardzo dobra znajomość aplikacji biurowych Microsoft;

g. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

i. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

dodatkowe:

a. znajomości języka angielskiego na poziomie niezbędnym do rozwiązywania problemów technicznych,

b. komunikatywność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

c. staż pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków,

d. doświadczenie w prowadzeniu zamówień publicznych w zakresie oprogramowania,

e. operatywność, sumienność i rzetelność, odporność na stres, dobra organizacja pracy.

 

Zakres wykonywanych zadań:

  1. Wdrożenia, aktualizacje, nadzór administracyjny nad aplikacjami.
  2. Tworzenie, agregacja raportów z baz danych poprzez zapytania SQL.
  3. Wsparcie użytkowników w zakresie użytkowania aplikacji, szkolenia użytkowników.
  4. Uczestnictwo w pracach projektowych i wdrożeniowych aplikacji.

 

II. Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

IV. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- curriculum vitae (życiorys),

- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię),

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

-list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym (nr ogłoszenia OR/15/17), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 18.12.2017 r.

Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Wymagania

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

I. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

II. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

III. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie. pl. / oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

IV. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

V. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

VI. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016, poz.1666 z późn. zm.)

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

VII. Inne informacje:

Do pobrania:

  • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
  • Wzór nr 1 - kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • Wzór nr 2 - oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska urzędnicze (dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych),
  • Wzór nr 3 - oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska kierownicze (dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi).

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377).

Prezentacja firmy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Praca w Referacie Informatyki Wydziału... Organizacyjnego w zespole ds. sieci i systemów serwerowych. Oferujemy: pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, który odpowiada na wdrażanie nowych technologii oraz rozwiązań informatycznych, możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
07/12/2017
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca IT - Programowanie / Analizy , Praca IT - Kontrola jakości , Praca IT - Konsulting , Praca IT - Project Management , Praca IT - Hardware / Information Systems
do góry